Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 nr. 1357. Forskriften gjelder for utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tekniske krav til arbeidsutstyret. Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.

ASAS Sertifisering AS er et av Norges ledende sertifiseringsorganer innen sertifisering av virksomheter som arbeider med sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av og sertifisert sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr etter Forskrift om utførelse av arbeid. Etter krav fra Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) - er alle virksomheter som utfører sakkyndig kontroll og/eller opplæring for bruk av arbeidsutstyr som faller inn under Forskrift om utførelse av arbeid, pålagt å sertifiseres av et sertifiseringsorgan utpekt av DAT.

Bransjeorganisasjonen for sikker opplæring og kontroll. NOORSI er den norske bransjeorganisasjonen for instruktører,kontrollører, forlag og andre som arbeider med sikkerhetskompetanse.ll! Størstedelen av dagens truckførere og kranførere for land og offshore samt brukere av annet teknisk arbeidsutstyr utdannes av NOORSI -instruktører over hele landet.


Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som arbeider for et tryggere samfunn. Gjennom informasjon, opplæring og rådgivning hjelper vi mennesker, bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for sin egen brannsikkerhet. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening. Over 300.000 personer har fått utstedt sertifikat som bevis på gjennomført opplæring og bestått eksamen.

Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) ble etablert i 1989 som et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for Arbeidstilsynet og Hedmark fylkeskommune v/VĂĄler videregĂĄende skole.

Registeret ble etablert under navnet Sentralregisteret for truckfører og instruktørbevis (SEFT). SEFT ble den 15. februar 1993 omdannet til en stiftelse. Fram til begynnelsen av 1995 ble det kun registrert truckførere og truckførerinstruktører ved registeret.

SGS står for Samarbeids Gruppen for Sertifiseringsorganer og deltakelse i gruppen er eksklusiv for sertifiseringsorganer som er utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet i hht. forskriften Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område, §7-1 og §7-2 og Samordningsrådets tilleggskriterier for de samme paragrafer. Sertifiseringsorganene skal ivareta at deres sertifiserte virksomheter arbeider i henhold til Forskrift om administrative ordninger §8.1og §8.6


MATERIELLPORTALEN
Materiellportalen en handelsportal for læremateriell og materiell tilknyttet bransjen for Arbeidsutstyr under sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring, HMS, Risikovurdering, ADR/Farlig gods samt Tungbil/Etterutdanning. Portalen driftes av Norsk Organisasjonsservice AS, et selskap i NOORSI.